Szukaj
 
Oferta badań laboratoryjnych 

                                                                                                  

OFERTA BADAŃ POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie - Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów oferuje Państwu wykonanie analiz pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego o niskiej zawartości tłuszczu jak:

 • owoce, warzywa (świeże, mrożone, suszone),
 • soki, wina, koncentraty owocowo-warzywne
 • zioła (świeże i suszone)  
 • grzyby 

Analizy prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik instrumentalnych (chromatografia gazowa GC/ECD/NPD, GC/MS/MS, chromatografia cieczowa HPLC/UV/FL), zgodnie z akredytowanymi metodami analitycznymi opartymi na:

 • PN EN 12393-1,2,3:2000  - wielopozostałościowa (multimetoda) oznaczania 125 związków z różnych grup chemicznych z wykorzystaniem detektorów selektywnych i detektora mas,
 • PN EN 12396-3:2002  - oznaczanie pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych metodą spektrofotometryczną,
 • PN EN 14333-1:2005 – oznaczanie pozostałości fungicydów z grupy benzimidazoli techniką chromatografii cieczowej.  

W swojej ofercie mamy także badanie pozostałości pestycydów w  próbkach wody (80 substancji aktywnych) wodociągowej, powierzchniowej i gruntowej.

Wszystkie badania prowadzone są  zgodnie z systemem zapewnienia  jakości i dobrą praktyką laboratoryjną. Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, a jakość świadczonych usług potwierdzona w międzynarodowych testach biegłości. Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta. Koszt badań zależy od zakresu badań i ilości dostarczonych próbek, z możliwością negocjacji cen. Orientacyjny termin wykonania badań wynosi 8-10 dni od dostarczenia próbki.

zlecenie badań 

 

kontakt
Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów
tel. 022 620 90 01 w.175

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badania żywności, materiałów i wyrobów
do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków


Badania mikrobiologiczne żywności i kosmetyków:

 • Salmonella
 • Listeria monocytogenes
 • Escherichia coli
 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Campylobacter
 • Bakterie z grupy coli
 • Bakterie przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV)
 • Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące
 • Drobnoustroje tlenowe mezofilne
 • Pleśnie i drożdże
kontakt
Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności i PU
tel. 022 620 90 01 w.144

Badania fizykochemiczne żywności:

 

 • oznaczanie metali: ołowiu, kadmu cynku, miedzi, rtęci,
 • oznaczanie zawartości azotanów i azotynów,
 • oznaczanie zawartości substancji dodatkowych:
  • środków konserwujących,
  • barwników syntetycznych,
  • substancji słodzących,
 • oznaczanie mikotoksyn (aflatoksyny ogółem, aflatoksyna B1, M1, suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2, ochratoksyna A, patulina, toksyny Fusarium - deoksyniwalenol i zearalenon),
 • wykrywanie obecności niedozwolonych barwników Sudan I – IV, para-Red,
 • oznaczanie parametrów jełczenia tłuszczów (liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa),
 • oznaczanie kwasowości, liczby kwasowej,
 • oznaczanie pH,
 • oznaczanie histaminy,
 • oznaczanie benzo(a)pirenu,
 • oznaczanie 3-MCPD,
 • oznaczanie zawartości jodu w soli spożywczej,
 • oznaczanie popiołu całkowitego i nierozpuszczalnego w 10% roztworze HCl,
 • oznaczanie ekstraktu i refrakcji,
 • wykrywanie i oznaczanie skażeń promieniotwórczych żywności - cez 137,
 • wykrywanie zanieczyszczeń biologicznych, mechanicznych, ferromagnetycznych.

kontakt
Pracownia Badań Fizykochemicznych Żywności
tel. 022 620 90 01 w.143

 • oznaczanie pozostałości pestycydów,

kontakt
Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów
tel. 022 620 90 01 w.175

Badania fizykochemiczne materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków:

w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych:

 • oznaczanie przekazywania zapachu i smaku,
 • oznaczanie migracji globalnej,
 • oznaczanie ekstrahowalnego formaldehydu,

w papierze i tekturze:

 • oznaczanie przekazywania zapachu i smaku,
 • oznaczanie zawartości niezwiązanego fenolu ,
 • oznaczanie zawartości formaldehydu,

w domowym sprzęcie chłodniczym (chłodziarko-zamrażarki):

 • sprawdzanie braku oddziaływania na zapach i smak żywności,

w wyrobach ceramicznych oraz innych niż ceramiczne:

 • migracja ołowiu i kadmu uwalnianego z powierzchni krzemianowych,

w kosmetykach:

 • oznaczanie zawartości nadtlenku wodoru,
 • oznaczanie pH.

kontakt
Pracownia Badań Fizykochemicznych Przedmiotów Użytku
tel. 022 620 90 01 w.162

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badania wody, powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody:

 • przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • powierzchniowej, wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
 • mineralnej, źródlanej, stołowej w opakowaniach jednostkowych (w tym badania przechowalnicze),
 • z basenów kąpielowych,
 • z kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych,
 • oczyszczonej (wg Farmakopei Polskiej),
 • do celów technologicznych,
 • ze stacji dializ,
 • po kontakcie z nowym materiałem, w celu uzyskania oceny higienicznej PZH.

Ponadto wykonywane są badania fizykochemiczne ścieków oczyszczonych.

w zakresie oznaczeń fizykochemicznych :

 • mętność, barwa, zapach, odczyn, temperatura, smak, przewodność,
 • utlenialność, ChZT, tlen rozpuszczony, BZT-5, ogólny węgiel organiczny,  
 • amoniak, azotyny, azotany, azot ogólny,
 • chlorki, żelazo, mangan,
 • chlor wolny, chloraminy, chloryny, chlorany, bromiany
 • ditlenek węgla, wapń, magnez, twardość, zasadowość, wodorowęglany
 • siarczany, siarczki, fosforany, fosfor ogólny, fluorki, , krzemionka,
 • zawiesiny ogólne, sucha pozostałość, substancje rozpuszczone
 • sód, potas, ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, chrom ogólny, srebro, glin, rtęć, arsen, antymon, selen, bar, bor,
 • ekstrakt z eterem naftowym, cyjanki, fenole, detergenty anionowe, formaldehyd
 • pestycydy chloroorganiczne,
 • Σ WWA (benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, benzeno(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren), benzo(a)piren,
 • chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, Σ trihalometanów.

kontakt
Pracownia Badań Fizykochemicznych Wody:
tel. 022 620 90 01 w. 110 i w. 152
tel. 022 620 29 28


w zakresie oznaczeń mikrobiologicznych:

 • ogólna liczba bakterii w 22°C i 37°C,
 • bakterie grupy coli,
 • bakterie grupy coli typu fekalnego,
 • bakterie Escherichia coli
 • Enterokoki ( paciorkowce kałowe ),
 • Clostridia redukujące siarczyny,
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa,
 • Gronkowce koagulazo-dodatnie,
 • Salmonella,
 • Legionella,
 • saprobowość, chlorofil a.

kontakt
Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody:
tel. 022 620 90 01 w. 155


Badania powietrza zewnętrznego i wewnętrznego:

 • badania monitoringowe w kierunku zawartości związków zanieczyszczających powietrze atmosferyczne powstających:
  • podczas przemysłowego wytwarzania energii cieplnej,
  • z indywidualnych palenisk domowych,
  • ze środków transportu i komunikacji,

w zakresie oznaczania:ditlenku siarki, ditlenku azotu, formaldehydu, pyłu PM-10, PM-2,5, metali ciężkich w pyle PM-10, PM-2,5

 • badania powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi pod kątem:
  • związków szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia,
  • związków powstających w wyniku działalności gospodarczej np.: zakładów tapicerskich, szewskich, pralni itp.

w zakresie oznaczania:

 • formaldehydu, fenolu, ksylenu, toluenu, benzenu, chlorofenolu,
 • styrenu, naftalenu, chlorku winylu, octanów: etylu, butylu, metylu, winylu,
 • etylobenzenu, n-butanolu, ftalanu dibutylu, metakrylanu metylu, acetonu, , pentan, izopentanu, naftalenu.
 • tlenku węgla (czadu)


kontakt
Pracownia Ochrony Powietrza:
tel. 022 620 90 01 w. 153


Badania środowiska pracy i hałasu komunalnego

 • oznaczanie substancji chemicznych: aceton, amoniak, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, bezwodnik octowy, n-butylowy alkohol, butan-2-on (metyloetyloketon), 4-metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon), epichlorohydryna, chlor, chlorek winylu, chloroform, chlorowodór, chromiany, cyjanowodór, cykloheksanon, dichlorometan, ditlenek siarki, disiarczek węgla, epoksyetan, etanol, eter dietylowy, etylobenzen, fenol, fluorki i fluorowodór, formaldehyd, ftalan dibutylu, heksan, heptan, kadm, ksylen, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas siarkowy, mangan, metakrylan metylu, metanol, izobutylowy alkohol, miedz, nafta, nikiel, nikotyna, octan butylu, octan etylu, octan metylu, octan winylu, octan propylu, oleje mineralne, ołów, ozon, pentan, pirydyna, propan-2-ol (alkohol izopropylowy), rtęć, siarkowodór, styren, terpentyna, tetrachlorek węgla, tetrachloroeten, tlenek cynku, tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, tlenki żelaza, trichloroeten, toluen, tritlenek glinu

kontakt
Pracownia Badan Chemicznych:
tel. 022 620 64 91

 • oznaczanie:
  • pyłów: całkowitego i respirabilnego,
  • włókien respirabilnych,
  • zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle.


kontakt
Pracownia Badań Pyłowych:
tel. 022 620 90 01 w. 165


 • pomiary
  • hałasu (słyszalnego), hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego,
  • drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne i drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
  • mikroklimatu gorącego, zimnego i umiarkowanego,
  • oświetlenia dziennego i elektrycznego.

Badania hałasu komunalnego - pomiar dźwięku w zakresie słyszalnym w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej:

 • pochodzącego od instalacji technicznej budynków ( kotłowni, węzłów cieplnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, hydroforni, wind ),
 • przenikającego od urządzeń zakładów usługowych, biurowych, przemysłowych, sklepów, stacji transformatorowych i innych,
 • pochodzącego od ruchu komunikacyjnego.


kontakt
Pracownia Badań Fizycznych Czynników Szkodliwych:
tel. 022 620 90 01 w. 161

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badania laboratoryjne z zakresu mikrobiologii klinicznej i sanitarnej oraz parazytologii

Rejestracja Oddziału Laboratoryjnego Epidemiologii:

epl@wsse.waw.pl
tel/fax: 022 620 35 76
tel. 022 620 90 01-06 w.133

Badania:
          •     Bakteriologiczne badanie kału osób chorych na obecność tlenowych pałeczek jelitowych (w tym 
                 EPEC, EHEC) oraz drożdżaków (Candida albicans), 
          •     Badania wymazu z nosogardzieli w kierunku: krztuśca, błonicy, Neisseria meningitidis  
                (otoczenie chorego na inwazyjną chorobę meningokokową), 
          •     Oznaczanie lekowrażliwości wyhodowanych patogenów metodą dyfuzyjno-krążkową
                 (antybiogram), 
          •     Określenie bakteryjnej flory tlenowej w badaniach czystości środowiska szpitalnego, 
          •     Wykrywanie obecności rotawirusów i adenowirusów w kale (metoda immunochromatograficzna).

kontakt:

Pracownia Bakteriologii Ogólnej:

tel/fax: 022 620 35 76
tel. 022 620 90 01-04 w.140


Badania: 

          •     Bakteriologiczne badanie kału w ramach nadzoru sanitarnego nad osobami zdrowymi na 
                obecność pałeczek Salmonella, Shigella, 
          •     Bakteriologiczne badanie kału osób chorych na obecność pałeczek Salmonella, Shigella,
          •     Badanie mikroskopowe kału w kierunku pasożytów jelitowych,
          •     Badanie mikroskopowe wycieru z odbytu w kierunku owsików,
          •     Badanie ELISA kału w kierunku antygenu Giardia lamblia.

kontakt:

Pracownia Schorzeń Jelitowych i Parazytologii
tel/fax: 022 620 35 76
tel. 022 620 90 01-06 w.103


Badania :

          •    Toksoplazmozy - oznaczanie przeciwciał klasy IgA (metoda ELISA) oraz przeciwciał klasy IgM,
                IgG oraz awidności (metoda ELFA),
          •    Różyczki - oznaczanie przeciwciał klasy IgM, IgG (metoda ELFA) oraz awidności przeciwciał klasy
                IgG (metoda ELISA),
          •     Zakażenia wirusem HCV - oznaczanie przeciwciał anty HCV (metoda ELISA),
          •     Mycoplasma pneumoniae - oznaczanie przeciwciał klasy IgM, IgG (metoda ELISA),
          •     Krztuśca- oznaczanie przeciwciał klasy IgA, IgM, IgG (metoda ELISA).
          •     Brucelozy (metoda aglutynacji /OWD) ,
          •     Tularemii, listeriozy, duru brzusznego i paradurów (A,B,C) (metoda aglutynacji),
          •     Cytomegalii - oznaczanie przeciwciał klasy IgM, IgG oraz awidności (metoda ELFA),
          •     Zakażenia wirusem HIV - oznaczanie przeciwciał anty HIV i antygenu HIV (metoda ELFA),
          •     Zakażenia wirusem HBV – oznaczanie antygenu HBs oraz przeciwciał anty HBs (metoda ELFA),
          •     Zakażenia wirusem HAV - oznaczanie przeciwciał klasy IgM, IgG (metoda ELFA),
          •     Helicobacter pylori - oznaczanie przeciwciał klasy IgG (metoda ELFA).

Badania metoda ELFA są wykonywane w ciągu maksymalnie 24 godzin.

kontakt:

Pracownia Serologii:
tel/fax: 022 620 35 76
tel. 022 620 90 01-06 w.184

Badania :

          •     Izolacja i identyfikacja enterowirusów (z wykorzystaniem hodowli komórkowej RD),
          •     Izolacja wirusa grypy (z wykorzystaniem hodowli komórkowej MDCK),
          •     Odczyn neutralizacji w kierunku przeciwciał anty Coxsackie B2, B3, B4 (z wykorzystaniem hodowli
                komórkowej GMK),
          •     Odczyn neutralizacji w kierunku  wirusów polio typ 1,2,3 ( z wykorzystaniem hodowli
                komórkowej GMK ),
          •     Grypy (typ A i B) -oznaczanie przeciwciał klasy IgM, IgG (metoda ELISA),
          •     Paragrypy typ 3 -oznaczanie przeciwciał klasy IgM, IgG (metoda ELISA),
          •     Mononukleozy zakaźnej (EBV) - oznaczanie przeciwciał klasy IgM, IgG dla antygenu
                 apsydowego (metoda ELISA),
         •      wykrywanie antygenów: grypy A,B w wymazie z gardła i nosa (z wykorzystaniem odczynu 
                 immunofluorescencji),
         •      wykrywanie antygenów: paragrypy typ 1,2,3, wirusów RSV w wymazie z gardła i nosa (z
                wykorzystaniem odczynu immunofluorescencji),
         •      wykrywanie antygenów adenowirusów w wymazie z gardła i nosa (z wykorzystaniem odczynu 
                immunofluorescencji).

kontakt:

Pracownia Wirusologii Ogólnej:

tel/fax: 022 620 35 76
tel. 022 620 90 01-06 w.105Badania prowadzone w Pracowni Analizy PCR:

             W Pracowni Analizy PCR wykonujemy szybkie, screeningowe testy na obecność DNA Salmonella Spp. w próbkach żywności. Real Time PCR (PCR w czasie rzeczywistym)  – technika stosowana w naszych badaniach – umożliwia uzyskanie wyniku testu już po około 2h analizy. Uwzględniając wstępne namnożenie zwykle oferujemy wynik badania mikrobiologicznego już na drugi dzień (czas analizy metodą klasyczną wynosi od 3 do 7 dni).
             Real Time PCR przeprowadzana jest w oparciu o termocykler LightCycler 2.0. Wykorzystywane przez nas zestawy f-my Roche Diagnostics posiadają certyfikat AOAC Research Institute.

kontakt:
tel. 0 -22 620 90 01 wew. 106
pcr@wsse.waw.pl

 
Copyright © 2006 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie. All rights reserved.