Szukaj
 
Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” 
2007-01-16

        Podczas 57 Światowego Zgromadzenia Zdrowia w dniu 22 maja 2004 r. przyjęto projekt „Globalnej Strategii  dotyczącej Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia” Światowej Organizacji Zdrowia. Wzywała ona kraje członkowskie do podjęcia działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństw poprzez zdrowe odżywianie i wzrost aktywności fizycznej.
       Komisja Europejska w grudniu 2005 r. przedstawiła krajom członkowskim Zieloną Księgę pt. „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej; europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym”.
       W okresie od stycznia do lutego 2006 r. przeprowadzono w kraju konsultacje społeczne dotyczące 33 pytań postawionych w Zielonej Księdze. Opinie i postulaty partnerów społecznych zostały uwzględnione w opracowanym Stanowisku Rządu, dotyczącym Zielonej Księgi, które zostało przyjęte na posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 14 marca 2006 r.
       W odpowiedzi na powyższe działania Główny Inspektor Sanitarny w dniu 24 kwietnia 2006 r. powołał „Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia „Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym”.
       Wynikiem prac Zespołu jest rozpoczęcie realizacji programu edukacyjnego
pt. ”Trzymaj Formę!”, dotyczącego promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

       Powołując się na  badania przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka, dotyczące „Demograficznych uwarunkowań nadwagi i otyłości uczniów w Polsce w 2005 roku”, okazuje się iż:
- nadmiar masy ciała występuje u 13% młodzieży, w wieku 13 – 15 lat w Polsce,
w tym otyłość u 4,5%; częściej u dziewcząt niż u chłopców;

- problem otyłości w tej grupie wiekowej w równym stopniu dotyczy młodzieży wiejskiej jak i miejskiej, z tą różnicą, że na wsi jest więcej otyłych chłopców,
a w mieście otyłych dziewcząt.

       W październiku 2006 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał porozumienie
ze Stowarzyszeniem „Polska Federacja Producentów Żywności” w sprawie współpracy przy realizacji programu „Trzymaj Formę!”.

Cel główny programu
- zwiększenie  świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej
na zdrowie.

Cele szczegółowe
pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
kształtowanie zmiany postaw i zachowań, związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych
na opakowaniach produktów spożywczych

Adresaci
- uczniowie szkół gimnazjalnych klas I-III
- uczniowie szkół podstawowych klas V-VI
- i ich rodzice
w województwie mazowieckim do programu łącznie przystąpiło 675 szkół (531 szkół gimnazjalnych i 144 szkoły podstawowe)


Czas trwania programu
2006 – 2009

- I edycja – rok szkolny 2006/07
- II edycja – rok szkolny 2007/08
- III edycja – rok szkolny 2008/09

Organizatorzy programu
- Główny Inspektorat Sanitarny
- Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”

Koordynatorzy programu
- poziom wojewódzki – Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne
- poziom powiatowy – Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne
- poziom szkolny – dyrekcje szkół

Partnerzy programu
- Instytut Żywności i Żywienia
- Instytut Matki i Dziecka
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Ministerstwo Sportu
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
- Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
- Miesięcznik „Lider”

Pomoce dydaktyczne
- poradnik dla szkolnych koordynatorów programu; nauczycieli, pielęgniarek środowiska szkolnego
- broszura dla młodzieży i rodziców dotycząca zbilansowanej diety i znaczenia aktywności fizycznej
- plakat piramida zdrowia
- internetowa interaktywna strona edukacyjna (treści programowe, gry, na wirtualnych produktach informowanie o znakowaniu żywności) www.trzymajforme.pl

 

- podstawowe wymagania higieniczno – sanitarne dla pionu żywienia w szkołach
- zalecenia dotyczące sprzedaży produktów spożywczych w obiektach szkolnych

Treści programowe
1. Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta
- Piramida zdrowia – bloki produktów
- Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię
- Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży
- Rola podstawowych składników odżywczych
- Zasady zdrowego żywienia (10 zasad)
- Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

2. Aktywność fizyczna
- Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia:
- Pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży
- Test wydolności fizycznej (ćwiczenia)
- Test sprawności fizycznej (ćwiczenia)
Przykłady z omówieniem metodycznym:
- ćwiczenia mięśni brzucha
- ćwiczenia mięśni bioder
- ćwiczenia mięśni grzbietu
- ćwiczenia mięśni klatki piersiowej
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała
- ćwiczenia marszu

Metoda realizacji
     Program będzie realizowany metodą projektu. Projekt jest terminowym zadaniem realizowanym samodzielnie przez uczniów wg przygotowanego wcześniej planu. Nauczyciel, koordynator zadań pełni tu rolę konsultanta.
Przygotowując projekt należy określić:
- cele (po co to robimy?)
- sposoby (jak to robimy?, poprzez jakie zadania?)
- czas realizacji poszczególnych etapów i całości
- adresatów ( dla kogo to robimy?)
- wykonawców
- sposoby ewaluacji (oceny tego, co zrobiliśmy)

Dodatkowych informacji o programie można uzyskać na stronach internetowych:
www.trzymajforme.pl
www.pfpz.pl

 
Copyright © 2006 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie. All rights reserved.